fisegb

Mikä Amisbarometri?

Amisbarometrin tiedonkeruu on tieteellisesti toteutettu kokonaisotantaan perustuva kysely, jonka aineisto on tarkoitettu vapaasti hyödynnettäväksi tutkimus- ja asiantuntijakäyttöön, medialle ja oppilaitosten omiin tarpeisiin. Amisbarometri kerättiin ensimmäisen kerran keväällä 2015. Jatkossa kysely toistetaan aina kahden vuoden välein, jotta koulutuskentän muutoksia ja kehitystä voidaan seurata pitkäjänteisesti. Keväällä 2017 kerättävä aineisto avataan Amisbarometrin sivuille syksyllä 2017.

Amisbarometri koostuu seitsemästä eri teemoja käsittelevästä osiosta sekä taustatiedoista:

 1. Nykyiset opinnot
 2. Koulutukseen hakeutuminen ja aiemmat opinnot
 3. Kokemukset opiskelusta ja opetuksesta
 4. Opintojen edistyminen ja kiinnittyminen opintoihin
 5. Työssäkäynti, asuminen ja toimeentulo
 6. Työelämä ja tulevaisuus
 7. Hyvinvointi ja vapaa-aika
 8. Taustatiedot

Vastattavia kysymyksiä ja väitteitä on vastaajan tilanteesta riippuen yhteensä noin 130. Aineisto on tutkimuskäyttöön hyödynnettävissä kokonaisuudessaan, ja yleiseen käyttöön aineisto on saatavilla rajatuilla tunnistetiedoilla tämän verkkosivun kautta.

Tutustukaa, tutkikaa, käyttäkää ja raportoikaa. Amisbarometri kuuluu meille kaikille!

Miten voit käyttää Amisbarometria?

Amisbarometri on kaikille avoin. Aineistoa on mahdollista käyttää kolmella tavalla:

 1. Online-analyysityökalun avulla kuka tahansa voi tarkastella kyselyn tuloksia keskeisimpien taustamuuttujien, kuten sukupuolen, iän tai koulutusalan mukaan.
 2. Tarkempia analyyseja voit tehdä lataamalla datan excel-tiedostona koneellesi (tulossa myöhemmin).
 3. Jos olet tutkija tai opinnäytetyötä tekevä opiskelija, voit hakea Yhteiskuntatieteelliseltä tietoarkistolta tutkimuslupaa koko aineiston käyttöön (tulossa myöhemmin).

Lisätietoja aineiston käytöstä voit kysellä Otuksen tutkijoilta.

Miten Amisbarometri on toteutettu?

Amisbarometri-kyselyn osallistujiksi kutsuttiin opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksella kaikki nuorisolinjan ammatillista peruskoulutusta tarjoavat oppilaitokset. Kysely pyydettiin järjestämään oppituntien yhteydessä, jotta mahdollisimman monet opiskelijat saisivat tilaisuuden vastata ja vastauskato olisi mahdollisimman pientä ja satunnaista. Linkki kevään 2015 kyselyyn oli auki Amisbarometri.fi-portaalissa 22.1.–27.3.2015. Lomakkeen avaamiseksi tarvittiin vastaustunnus, josta sisälsi oppilaitoksen ja opiskelijaryhmän yksilöivän tunnisteen.

Vastausaikana kyselyyn osallistui yhteensä 87 oppilaitosta, jotka edustavat noin 83 prosenttia kaikista Suomen 105:stä ammatillisesta oppilaitoksesta. Vastauksia saatiin yhteensä 20 840:ltä opiskelijalta, mikä vastaa noin 17 prosenttia kyselyn kohderyhmään kuuluneista ammatillisen perusasteen opiskelijoista. Aineistolle laskettiin Opetushallituksen tilastotietojen avulla painokertoimet, jotka korjaavat maakuntien erilaisista vastausprosenteista syntyvää vinoumaa. Painotuksen jälkeen aineisto edustaa ammatillista perustutkintoa suorittavia nuorisolinjan opiskelijoita Manner-Suomessa.

Lisätietoja: Otuksen tutkijat.

Miten Amisbarometrissa on huomioitu tutkimuseettiset näkökulmat?

Tutkimuseettiset näkökulmat on huomioitu Amisbarometrin kaikissa vaiheissa. Tiedonkeruu, aineiston käsittely sekä sen julkaisu ja arkistointi on suunniteltu ja toteutettu yleisiä tutkimusetiikan periaatteita noudattaen.

Kyselyn saatteessa on kerrottu vastaajille tutkimusaineiston käytöstä ja arkistoinnista. Kaikkia vastauksia on käsitelty nimettöminä ja täysin luottamuksellisesti eikä suoria tunnistetietoja, kuten nimeä tai henkilötunnusta, ole kerätty tutkimuksen missään vaiheessa.

Kyselyn valmistuttua alkuperäiset vastaukset on arkistoitu Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiön myöhempää tutkimuskäyttöä varten ja luovutettu Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon. Arkistoituja vastauksia tutkimusaineistonaan käyttäviltä edellytetään aineiston käyttöä koskeva kirjallinen käyttöehtositoumus.

Muokattu aineisto, johon ei sisälly tunnistetietoja, ja jonka osalta on vielä erikseen varmistettu, että siitä ei pysty tunnistamaan vastaajia, luovutetaan avoimen datan periaatteella myös muuhun käyttöön, jolloin sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi tutkimuksessa tai koulutuksen kehittämisessä.

Tunnisteeton aineisto, josta ei pysty tunnistamaan yksittäisiä vastaajia, on kaikkien tarkasteltavissa amisbarometri.fi-sivustolla.

Medialle

Ammatillisen koulutuksen suosio ja laatu on kasvanut tasaisesti 1990-luvulta alkaen, ja tällä hetkellä jo hieman yli puolet ikäluokasta valitsee ammatillisen koulutuksen peruskoulun päätettyään. Opiskelijoiden määrästä ja koulutussektorin kasvaneesta suosiosta huolimatta ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevista ei aikaisemmin ole ollut saatavilla yhtä aikaa monipuolista, luotettavaa ja ajantasaista tietoa. Amisbarometri mahdollistaa nyt ensimmäistä kertaa ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien moninaisten elämäntilanteiden huomioon ottamisen koko maassa.

Amisbarometrin aineisto on ennennäkemättömän laaja; aiemmista tutkimuksista poiketen pyrkimyksenä on tavoittaa kaikki oppilaitosmuotoisen opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisessa peruskoulutuksen opiskelijat. Laaja aineisto tuo aiempaa paremmin esiin erityisesti ilmiöiden taustalla vaikuttavat tekijät. Aineisto maalaa samalla monipuolista kuvaa suomalaisten amisten elämästä sekä arjesta.

Me Amisbarometrin tekijät haluammekin lämpimästi kannustaa tutustumaan tuotettuun aineistoon ja raportoimaan siitä ajankohtaisia, mielenkiintoisia, uusia ja yllättäviä nostoja laajalti koko kansalle.

Tutkijalle

Amisbarometri on paitsi valtakunnallisesti laajin toisen asteen ammatillista koulutusta tarkasteleva tutkimus, myös vapaasti hyödynnettävissä tutkimuskäyttöön. Koko Suomen kattava kahden vuoden välein toistettava tiedonkeruu mahdollistaa ammatillisen koulutuksen osalta täysin uudenlaisen tutkimuksellisen tarkastelun. Hienosyisempää tarkastelua tarvitaan jo siksi, että ammatilliseen koulutukseen tullaan usein monenlaisista lähtökohdista. Monella uusista opiskelijoista on jo jokin aiempi tutkinto, ja noin puolet ammatilliset opinnot aloittavista tulee suoraan peruskoulusta.

Viime vuosien kyselytutkimukset ovat käsitelleet joko laajemmin koko nuorisoryhmää tai keskittyneet johonkin rajattuun teemaan, mikä asettaa huomattavia rajoituksia tulosten yleistettävyydelle eikä mahdollista ilmiöiden taustalla vaikuttavien tekijöiden tarkastelua. Amisbarometri mahdollistaa ensimmäistä kertaa ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien moninaisten elämäntilanteiden tutkimisen koko maassa.

Amisbarometri toteutetaan ensimmäistä kertaa vuonna 2015 ja toistetaan sen jälkeen kahden vuoden välein.

Opettajille ja opiskelijoille

Amisbarometrin tulosten avulla voi seurata Suomen ammatillisen koulutuksen kentän kehitystä. Sivuilta voi lisäksi hakea inspiraatiota ja kehitysideoita oman oppilaitoksen arjen kehittämiseksi.

Julkisten tulosten lisäksi oppilaitoskohtaiset tulokset tarjoavat oppilaitoksille arvokkaan kehitystyökalun ja arvokasta tietoa opetuksesta sekä opiskelijoista heidän itsensä näkökulmasta.

Amisbarometrin aineisto antaa mahdollisuudet luoda laadullista vertailtavuutta, mutta tavoitteena ei ole luoda ammatillisen koulutuksen ranking-listauksia tai luoda keinotekoisia eroja eri oppilaitosten tai oppiaineiden välille.  Amisbarometrin aineiston perusteella tämänkaltaisten luokitusten tekeminen olisi myös mahdotonta, sillä mikään kysely - laaja tai suppea - ei voi tavoittaa kaikkia koulutukseen ja elämään liittyviä taustatekijöitä perinpohjaisesti. Lisäksi Amisbarometriä tehdessämme meillä on ollut vankka näkemys siitä, että kyselyssä keskitymme tarkastelemaan opiskelijoiden kouluviihtyvyyttä, hyvinvointia ja tulevaisuudennäkymiä turhan arvosanojen tuijottelun sijasta.